اطلاعات و عکس های غار کتله خور را از آدرس زیر ببینید:

سفرنامه تصویری برنامه گنبد سلطانیه و غار کتله خور - تیر ماه 1391