بجای ماشین از شتر استفاده بشه هم به طبیعت آسیب نمیرسه هم منظورتون برآورده میشه
مخصوصا که شترهای افرودی باشند.
جدا از شوخی آسیبهایی که ماشینها به منطقه ما زدن قابل تصور نیست