البرز کوه با رشته کوه های متعدد و به هم پیوسته سرشار از جاذبه های طبیعی است که در نوع خود بی نظیر و گاه بی بدیل هستند.

در هشت کیلومتری شهرستان تاکستان و در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز مرکزی...