به انجمن خوش آمدید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :1:
  1
  1
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :10:
  10
  10
 • :5:
  5
  5
 • :41:
  41
  41
 • :6:
  6
  6
 • :13:
  13
  13
 • :63:
  63
  63
 • :17:
  17
  17
 • :20:
  20
  20
 • :2:
  2
  2
 • :9:
  9
  9
 • :7:
  7
  7
 • :11:
  11
  11
 • :8:
  8
  8
 • :12:
  12
  12
 • :16:
  16
  16
 • :19:
  19
  19
 • :18:
  18
  18
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :25:
  25
  25
 • :26:
  26
  26
 • :27:
  27
  27
 • :28:
  28
  28
 • :30:
  30
  30
 • :31:
  31
  31
 • :32:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :34:
  34
  34
 • :35:
  35
  35
 • :36:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38:
  38
  38
 • :39:
  39
  39
 • :40:
  40
  40
 • :42:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :44:
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :46:
  46
  46
 • :47:
  47
  47
 • :48:
  48
  48
 • :50:
  50
  50
 • :51:
  51
  51
 • :53:
  53
  53
 • :55:
  55
  55
 • :56:
  56
  56
 • :57:
  57
  57
 • :58:
  58
  58
 • :59:
  59
  59
 • :78:
  78
  78
 • :64:
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :66:
  66
  66
 • :67:
  67
  67
 • :68:
  68
  68
 • :69:
  69
  69
 • :70:
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • :76:
  76
  76
 • :77:
  77
  77
 • :102:
  102
  102
 • :103:
  103
  103
 • :104:
  104
  104
 • :105:
  105
  105
 • :106:
  106
  106
 • :107:
  107
  107
 • :15:
  15
  15
 • :109:
  109
  109
 • :14:
  14
  14
 • :110:
  110
  110
 • :111:
  111
  111
 • :112:
  112
  112
 • :113:
  113
  113
 • :114:
  114
  114
 • :116:
  116
  116
 • :001_07:
  001 07
  001 07
 • :d73:
  D73
  D73
 • :d68:
  D68
  D68
 • :d66:
  D66
  D66
 • :d65:
  D65
  D65
 • :d64:
  D64
  D64
 • :d60:
  D60
  D60
 • :d59:
  D59
  D59
 • :d58:
  D58
  D58
 • :d57:
  D57
  D57
 • :d42:
  D42
  D42
 • :fellow:
  Fellow
  Fellow
 • :d69:
  D69
  D69
 • :no:
  No
  No
 • :d74:
  D74
  D74
 • :d76:
  D76
  D76
 • :d78:
  D78
  D78
 • :d79:
  D79
  D79
 • :feel:
  Feel
  Feel
 • :d72:
  D72
  D72
 • :h12:
  H12
  H12
 • :what:
  What
  What
 • :d31:
  D31
  D31
 • :d34:
  D34
  D34
 • :d39:
  D39
  D39
 • :d43:
  D43
  D43
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :d77:
  D77
  D77
 • :love:
  Love
  Love
 • :request:
  Request
  Request
 • :d29:
  D29
  D29
 • :d27:
  D27
  D27
 • :2wink:
  Wink
  Wink
 • :2tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :2smile:
  Smile
  Smile
 • :winked:
  Winked
  Winked
 • :d16:
  D16
  D16
 • :recourse:
  Recourse
  Recourse
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :d4:
  D4
  D4
 • :d26:
  D26
  D26
 • :d19:
  D19
  D19
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :d18:
  D18
  D18
 • :bully:
  Bully
  Bully